ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

IMG_2152-2

Γέφυρες σήμανσης

Κατασκευή γεφυρών σήμανσης οποιασδήποτε μορφής και προβόλων απο χάλυβα, σύμφωνα με τα διεθνή και ισχύοντα Ελληνικά πρότυπα. Για τη συναρμολόγηση ορθοστατών και ζυγώματος χρησιμοποιούνται κοχλίες ως στοιχεία σύνδεσης. Για τη φέρουσα κατασκευή των γεφυρών χρησιμοποιούνται κοίλες διατρομές.

  • Γέφυρες σήμανσης
  • Πρόβολοι σήμανσης
  • Ικριώματα πινακίδων

Γενικά δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μελέτη και εγκατάσταση για τη διασφάλιση της επάρκειας της κύριας φέρουσας κατασκευής, των στοιχείων στερέωσης των πινακίδων και των άλλων πρόσθετων κατασκευών, του βάθρου και της θεμελίωσης.

geniko odikoi aksones

Πεζογέφυρες

Στηθαία Ασφαλείας

Κατασκευή και τοποθέτηση στηθαίων τεχνικών έργων όλων των τύπων, μονόπλευρα ή αμφίπλευρα, σύμφωνα με τα διεθνή και ισχύοντα ελληνικά πρότυπα. Τα στηθαία ασφαλείας τοποθετούνται πάνω σε γέφυρες και συνεχόμενους τοίχους αντιστήριξης. Όλα τα χαλύβδινα τμήματα των στηθαίων, συμπεριλαμβανομένων και των κοχλίων αγκύρωσης, είναι γαλβανισμένα εν θερμό σε εγκεκριμένο εργαστήριο.